Gruppeinformasjon

Senter-IVI søker tilskudd fra offentlige myndigheter for å avholde kurs om generelle og spesielle emner som kan støtte innvandreres behov for veiledning og styrke deres evne til å finne egnet arbeid i Norge. Slike kurs vil bli annonsert på vår webside.

Gratis kurs i “Offentlige godkjenningsordninger utenlandsk høyere utdanning” 

I Norge stilles det ulike krav til godkjenning av utdannelse fra utlandet. Skal du jobbe eller ta videreutdanning i Norge må du ofte først fylle krav om godkjenning. Dette kan være krevende og virke komplekst da godkjenninger varierer mellom ulike profesjoner, typer av utdanning, og fra hvilket land du kommer. Noen profesjoner har strenge krav til bakgrunnen mens andre ikke har spesielle krav. I Norge finnes det rundt 170 yrker som er lovregulerte, dvs. at du trenger autorisasjon/lisens/godkjenning for å kunne utøve yrket i Norge. Det finnes flere organer som arbeider med slik godkjenning. NOKUT er en av mange som godkjenner utenlandsk høyere utdanning, men vi har 17 forskjellige godkjennings-kontorer.

Senter-IVI vil tilby flere kurs om godkjenningsordninger av utenlandsk høyere utdannelse i samarbeid med Oslo kommune.

Vi tilbyr nå flere 1 dags kurs hvor du får en gjennomgang av alt du trenger for å få din utdannelse godkjent i Norge. Alle kurs blir arrangert på Deichman bibliotek på Lambertseter, Cecilie Thoresens vei 19, 1153 Oslo.

Krav for deltagelse, se målgrupper

Emneoversikt
 • Innledning godkjenningskurs
 • Frivillig godkjenning
 • Profesjonsgodkjenning
 • Faglig komplettering og godkjenning
 • Problem rundt ikke verifiserbar dokumentasjon
 • Flytskjema
 • Case og løsningsforslag
 • Integreringsprosess i Norge

Servering av gratis mat, drikke og kaffe.

Kurs som  avholdes i 2019

 • 29.11.2019 forelesning fra 1600 – 2000

Ved påmelding blir du til sendt ytterligere informasjon på mail.

Du er velkommen!

Påmelding 29 november Kurset er fullt

Informasjon om rettigheter, plikter og muligheter om jobb og utdanning i Norge.  

Denne websiden søker å gi lettfattelig informasjon og linker til viktige websider for norske innvandrere og dine utdannings- og arbeidsmuligheter. Nedenfor vil du finne noen undersider og lenker som kan hjelpe deg framover. Denne siden vil jevnlig bli oppdatert.

1) Hva er oppholdstillatelse

Det er ulike typer oppholdstillatelser for utlendinger i Norge. De viktigste fire er:

 • Rett til opphold i Norge for EU/EØS/EFTA-borgere. Som statsborger fra disse landene behøver du ikke søke om oppholdstillatelse, men du skal registrere deg. Dette kan gjøres elektronisk på nett. Deretter må du møte hos politiet.
 • Oppholdstillatelse som flyktning, på grunn av sterke menneskelige hensyn eller tilknytning til Norge (humanitært grunnlag). Den som er forfulgt eller utsatt for fare i hjemlandet sitt, kan søke om beskyttelse (asyl) i Norge. Du henvender deg personlig til politiet i Norge for å søke beskyttelse. Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som behandler søknaden. Noen flyktninger kommer direkte til Norge gjennom FN-systemet.
 • En som har familie i Norge eller som ønsker å stifte familie med en som bor her, kan søke om familie-innvandringstillatelse Det stilles noen krav til den du skal familie-gjenforenes med. Han eller hun må blant annet ha en bolig og være i stand til å forsørge familien sin. Søknaden skal som hovedregel leveres til en norsk ambassade i utlandet.
 • Oppholdstillatelse for arbeid. Det fins ulike oppholdstillatelser for utlendinger som ønsker å arbeide i Norge.
2) Rettigheter og plikter

Alle som bor i den Norge har både frihet og ansvar og rettigheter og plikter. Vi har frihet til å velge hvordan vi vil leve livet vårt, men ansvar for å følge lover og regler slik at systemet fungerer slik det er utformet gjennom demokratiske prosesser. Vi har også mange rettigheter så som stemmerett, ytringsfrihet, likestilling, rettssikkerhet, religionsfrihet og organisasjonsfrihet.

Den moderne velferdsstaten er avhengig av at alle bidrar økonomisk når de er i stand til det. Hele systemet er bygget på at skattepengene vi betaler, skal fordeles på en rettferdig måte og brukes på de som har behov for det. Gjennom hele livet nyter vi godt av mange ulike velferdsgoder. Alle kan komme i en situasjon én eller flere ganger i livet der man trenger hjelp fra velferdssamfunnet. Man kan komme ut for en ulykke eller få en alvorlig sykdom, man kan bli arbeidsledig eller oppleve andre kriser i livet. Da er det godt å vite at man blir tatt vare på. Når man er frisk og arbeidsfør, bidrar man gjennom å jobbe og gjennom å betale skatt. På en måte betaler man da tilbake det man fikk tidligere, eller det man kan komme til å trenge senere. De fleste opplever derfor dette som et godt system. I velferdssamfunnet har befolkningen økonomiske rettigheter og plikter. Andre eksempler på rettigheter er sykepenger, dagpenger, introduksjons-støtte, barnetrygd og alderspensjon. Eksempler på plikter er å betale skatt, å ikke misbruke de økonomiske ordningene og å gi myndighetene riktig informasjon om egen livssituasjon.

Mye av den viktige informasjonen ligger på nettsidene til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), se https://www.imdi.no .

3) Systemet bygger på tillit

Myndighetene stoler på at innbyggerne gir riktige opplysninger og følger loven. Hele det norske systemet er bygget på dette prinsippet. Selv om det fins kontrollsystemer, blir det ofte bare tatt stikkprøver. Personer som blir tatt i å lure systemet, vil møte ulike straffereaksjoner. Dette kan være bøter, fengselsstraff, samfunnstjeneste, o.l.

4) Hvordan komme i arbeid

Det viktigste er å lære seg norsk. Den som vil ha en jobb i Norge må være aktiv. Det er viktig å  knytte kontakter, og det er viktig å skaffe seg kompetanse og arbeidserfaring. Personer som har kompetanse fra et annet land, kan søke om å få kompetansen godkjent i Norge. Det fins mange forskjellige ordninger for godkjenning av kompetanse. Mer om godkjenning av utenlandsk kompetanse finner du på www.nokut.no.

Et viktig mål med integreringspolitikken er å få flyktninger og innvandrere raskest mulig i arbeid slik at de blir økonomisk uavhengige. NAV, IMDi og andre instanser jobber aktivt for å øke sysselsettingen blant personer med innvandrerbakgrunn. Mer om NAV finner du her www.nav.no/ Arbeidspraksis blir organisert av NAV.

Det er ikke bare gjennom arbeidslivet man kan bli en aktiv deltaker i samfunnet. Det fins mange frivillige organisasjoner, idrettsforeninger og politiske eller religiøse organisasjoner der man kan være med å delta. Dette kan være en fin måte å bli kjent med andre på, bruke språket og få brukt evner og interesser.

Nyttige linker: 

http://www.samfunnskunnskap.no/

Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) – Lovdata

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/ima/lov_om_introduk_ordning_feb_13/246392-rundskriv_h20-05.pdf