Organisasjonen

Bakgrunn for vår eksistens

Innvandrere som ønsker å bli  integrert i det norske samfunn blir stilt ovenfor mange utfordringer, særlig den norske vurdering av deres egen utdanning og jobberfaring. Et helt vesentlig spørsmål er om de kan bruke sin kompetanse og utdanning i Norge som de kunne i det landet de kommer fra. Svaret er både ja og nei. I Norge stilles det i flere tilfeller krav som avviker fra utenlandske krav. Det er derfor viktig at innvandrere tidligst mulig får relevant, forståelig og korrekt informasjon. Slik informasjon gir beslutningsstøtte for veivalg.

I 2009 vedtok regjeringen en ny kommunikasjonspolitikk der hovedmålene er at alle innbyggerne skal ha lett tilgang til korrekt og klar informasjon om sine rettigheter, plikter og muligheter. Denne informasjonen skal være lett tilgjengelig. Til tross for gode forsetter, når ikke informasjonen ut til alle, oftest på grunn av systems kompleksitet, ulik kulturforståelse, svake språkferdigheter og kanskje også mangelfull motivasjon. Norske myndigheter ser derfor frivillige organisasjoner som viktige medspillere i støtte til det offentlige kommunikasjonsarbeid. I dag bidrar frivillige med å videreformidle og tilrettelegge offentlig informasjon slik at informasjonen når lettere frem, som blant annet rettigheter, plikter om ulike offentlige tilbud. Ved at både statlige og kommunale myndigheter deler offentlig informasjon med frivillige, hjelper disse å bearbeide og spre denne typen informasjon.

På denne bakgrunn har Senter-IVI tatt initiativ til å delta i arbeidet med å videreformidle viktig informasjon om rettigheter og plikter, begrensninger og muligheter, og ikke minst selv å bli en aktør for å bedre informasjon og veiledning til innvandrere med høyere utdanning. Senter-IVI vil også søke gode veier inn mot norsk offentlig og privat arbeidsliv. Med innvandrere mener vi første generasjons innvandrere som enten er asylsøkere, personer som av ulike grunner innvilges oppholdstillatelse, familiegjenforente og arbeidsinnvandrere.